DigiPara®

Blog

DigiPara – LDBIM file format adds Level of Information (LOI)

DigiPara – LDBIM file format adds Level of Information (LOI)

综述: DigiPara Liftdesigner 2020具有强大的改进BIM功能. DigiPara LDBIM文件格式也发生了重大改进. 它已得到改进,以支持建筑师所需的信息级别(LOI). 将LDBIM文件加载到Revit系列的选项之一 (*.rfa). LOI:完美的BIM属性 从预定义的属性集(如COBie和IFC4)中选择BIM属性.. 许多属性都是预先配置的:例如,门宽和门高等值会自动填入. 如果BIM执行计划需要特定的BIM属性名称,则可以基于每个项目轻松添加这些名称。 这允许在DigiPara...